Rettigheter og plikter

Fraværsreglene gjeninnføres høsten 2022. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for å dokumentere fravær av helsegrunner. Alt helserelatert fravær vil helle ikke kunne bli unntatt på vitnemålet. Les mer om fraværsgrensen i teksten under. 

Skolen skal i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 halde et foreldremøte der foreldra får informasjon om skolen, innholdet i opplæringen, foreldremedvirkning, rutiner og annet som er relevant for foreldre (Utdrag fra Forskrift til opplæringslova § 20.4)

Alle videregående skoler i Møre og Romsdal fylkeskommune har et innsatsteam mot mobbing. Innsatsteamet skal være støttespiller for avdelingene i særlig alvorlige tilfeller av mobbing. Før innsatsteamet kobles inn, skal saken først søkes løst i avdelingen/ klassen.

Under "meld fra om mobbing" på nettsidene til de videregående skolene finner elever og foresatte fylkeskommunens digitale varslingstjeneste til bruk i mobbesaker. Hensikten med tjenesten er å gjøre det enkelt for elever og foresatte å varsle skolen om krenkelser og mobbing. Varsel går som e-post og SMS til rektor og ass rektor, og inneholder opplysninger om det er elev eller ansatt som krenker eller mobber, hvem som sender inn skjemaet (om det er varsel på seg selv eller andre), navn på varsler (ikke mulig å varsle anonymt) og varslers mobilnummer. Kopi av varsel sendes også til skoleeier.

I utgangspunktet ønsker vi at elevene, dersom det er mulig først prøver å løse saken seg imellom før saken blir tatt opp med kontaktlærer. Dersom elevene ikke greier å ordne opp seg imellom, må kontaktlærer, eventuelt også avdelingsleder kobles inn. Ved alvorligere tilfeller av mobbing/ krenking vil elev(er)/ foreldre som regel ta kontakt med rektor eller avdelingsleder, enten direkte eller via den elektroniske varslingen på «mobbeknappen». Rektor eller ass rektor starter behandling av saken umiddelbart etter at varsel mottas. Eleven identifiseres og får en SMS om at varsel er mottatt og informasjon om videre saksgang.

Eleven(e)/ foreldre skal orienteres om den aktivitetsplikt som er pålagt skolen (følge med i elevmiljøet, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak). Eleven(e)/ foreldre som tar kontakt skal, i samsvar med Forvaltningsloven, veiledes om sine rettigheter, bl.a. i forhold til å levere skriftlig klage, jf. Opplæringslovens kapittel 9A.

Dersom elev(er) mobber/ krenker en annen elev ved skolenVed elektronisk varsel (mobbeknappen) kontaktes aktuell avdelingsleder.Avdelingsleder kaller inn elev/ foreldre til samtale i samsvar med skoleeiers prosedyrer. Avdelingsleder vurderer deretter alvorligheten i mobbesaken, og kobler eventuelt inn skolens innsatsteam mot mobbing.

Rektor/ ass rektor kaller inn eleven(e)/ foreldre til samtale, jf opplæringslova § 9A-5. Skoleeier kontaktes og orienteres om at sak er mottatt og at den følges opp på skolen. Rektor vurderer i hvert enkelt tilfelle om skolens innsatsteam mot mobbing skal kobles på saken.

Dersom elever/ foreldre tar opp med kontaktlærer at de mobbes/ trakasseres av annen lærer, skal varsel om dette sendes videre til avdelingsleder eller rektor. Kontaktlærer har ikke personalansvar og skal ikke saksbehandle slike saker ut over den allmenne plikten til å varsle avdelingsleder/ rektor, jf Opplæringslova § 9A-5. Etter at rektor har gjennomført samtale med eleven/ foreldrene, lages et kort referat med forslag til videre løsning. Dette sendes til avdelingsleder. Dersom saken oppleves vanskelig å løse lokalt, ber rektor om bistand fra fylkesutdanningssjefen.

Dersom rektor får varsel om at en leder mobber/ trakasserer en elev ved skolen, skal fylkesutdanningssjefen varsles umiddelbart. Elektronisk varsel (mobbeknappen) om at leder mobber/ trakasserer elev går direkte til fylkesutdanningssjef og ass fylkesutdanningssjef. Saken behandles på overordnet nivå.

Dersom skolen mottar skriftlig klage fra elev/ foresatt etter kapittel 9A, skal skolen lage en skriftlig plan der det står (Oppl § 9A-4, 6. ledd):

 • Hvilke problemer tiltakene skal løse
 • Hvilke tiltak skolen har planlagt
 • Når tiltakene skal gjennomføres
 • Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene
 • Når tiltakene skal evalueres.

Elev/ foreldre har klagerett

Mer enn 10 % udokumentert fravær i et fag, kan føre til at eleven mister retten til halvårsvurdering med karakter eller standpunktvurdering. Eleven må legge fram godkjent dokumentasjon for å få fravær unntatt fra fraværsgrensen. Rektor kan etter søknad i helt spesielle tilfeller bestemme at eleven får karakter selv om ugyldig fravær er over 10 % (men ikke mer enn 15 %). Fraværsgrensen gjelder for enkeltfag.

Eleven får varsel ved fare for bortfall av karakter (gis når fraværet passerer 5 %). 

Hva regnes ikke som fravær?

 • Rådgivning på skolen
 • Samtale med helsesøster
 • Møte med PP-tjenesten
 • Utsatt – eller ny eksamen
 • Organisert studiearbeid som er avtalt med faglærer eller avdelingsleder
 • Elevrådsarbeid
 • Avtalt samtale med rektor eller andre ansatte

Eleven må ha papir/ dokumentasjon som viser hvorfor han/ hun var borte fra undervisningen

 • Helse- og velferdsgrunner
 • Arbeid som tillitsvalgt utenom skolen
 • Politisk arbeid
 • Hjelpearbeid
 • Lovpålagt oppmøte
 • Representasjon i arrangement på nasjonalt – eller internasjonalt nivå innen idrett eller kultur
 • Inntil to dager ved religiøse høgtider utenom Den norske kirke

Elever melder sitt fravær i VIS. Dokumentasjon framvises første fraværsdag, og tas vare på av kontaktlærer. 

Ellers må eleven legge fram dokumentasjon dersom fraværet overstiger 10 %. Eksempel på dokumentasjon kan være:

 • Dokumentasjon ved helse- og velferdsgrunner
 • Legeerklæring
 • Dokumentasjon fra fysioterapeut, tannlege eller psykolog
 • Egenerklæring ved dokumentert kronisk sykdom eller udiagnostisert sykdom under utredning (rektor godkjenner)
 • Begravelse – erklæring fra foreldre eller egenerklæring (når myndig)

Rektor kan utøve skjønn i spesielle tilfeller når det udokumenterte fraværet er mellom 10 og 15 %. Dette er en snever unntaksbestemmelse, som skal ivareta elever i en vanskelig livssituasjon, f.eks. kan vansker i hjemmet gjøre det vanskelig å framskaffe dokumentasjon på fraværet. Det vil uansett være viktig at ikke fraværet er så omfattende at ikke lærer har et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag (uavhengig av fraværsgrensen).

Står eleven i fare for å miste halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, må faglærer sende ut varsel. Om eleven mister standpunktkarakter, har han/ hun klagerett. Mister eleven halvårsvurdering med karakter i et fag, har han/ hun ikke klagerett. Ved bortfall av karakter, skal det føres karakter IV

Eleven kommer ikke inn på neste årstrinn (må evt ta kurset om igjen – f.eks. Vg1). Har eleven mål om å få studiekompetanse, blir det vanskelig/ umulig å få førstegangsvitnemål. Dette medfører i verste fall at eleven ikke får inntak ved høyskole/ universitet eller lærekontrakt/ fagbrev. Det kan også medføre utfordringer med å få andre jobber.

Samarbeid mellom skole og foreldre er helt avgjørende for å unngå at elever faller ut av den videregående skolen. Ta umiddelbart kontakt med skolen om dere har spørsmål eller bekymringer.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.